Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Goei Eete Tilburg, gevestigd aan de Hoge wal 15 5053 LG Goirle, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Brabant onder nummer 18047760 is onderdeel van de Wal Hoeve VOF en tevens aldaar gedeponeerd.

Artikel 1 Begripsbepaling

1. Onder “Goei Eete” wordt verstaan: Goei Eete Tilburg
2. Onder “afnemer” wordt verstaan: de natuurlijke persoon met wie Goei Eete enige overeenkomst aangaat met betrekking tot de verkoop van voedsel, als eindgebruiker van dat voedsel.
3. Onder “leverancier” wordt verstaan: de natuurlijke persoon, het samenwerkingsverband en/ of de rechtspersoon met wie Goei Eete enige overeenkomst aangaat met betrekking tot de aankoop van voedsel.
4. Onder “bewaarnemer” wordt verstaan: de natuurlijke persoon, het samenwerkingsverband en/ of de rechtspersoon met wie Goei Eete enige overeenkomst aangaat met betrekking tot het beheren, danwel bewaren van voedsel.

Artikel 2 Doelstelling en uitgangspunten Goei Eete

1. Goei Eete, stelt zich ten doel:
a. het verzorgen van marketing en communicatie en werving op het gebied van duurzame consumptie van voedsel;
b. het zorgdragen voor en faciliteren van een duurzame verbinding tussen leverancier en afnemer door afzet van lokaal voedsel;
2. Goei Eete bewaakt en hanteert bij de realisatie van haar doelstellingen de uitgangspunten lokaal, prijs, kwaliteit, transitie en transparant. Dit betekent dat Goei Eete zich inspant dat de geleverde producten ook lokaal worden geproduceerd, de prijs en kwaliteit marktconform zijn, de leverancier de beste prijs krijgt voor zijn product, de afnemer wordt gestimuleerd duurzaam te acteren binnen de voedselvoorziening en de afnemer weet welke leverancier de door hem bestelde producten ook feitelijk produceert en hoe dat gebeurd.

Artikel 3 Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Goei Eete gedane aanbiedingen, verkopen, leveringen en gesloten overeenkomsten met betrekking tot voedsel. Eventuele voorwaarden van afnemer, leverancier danwel bewaarnemer, van welke aard ook en hoe ook genaamd zijn, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, niet van toepassing.
2. Afwijkende bepalingen dienen uitdrukkelijk en schriftelijk te worden overeengekomen. Zij worden, voor zover zij niet in de plaats treden van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, geacht deze voorwaarden aan te vullen.
3. Een exemplaar van deze algemene voorwaarden is te downloaden vanaf de website www.goeieete.nl en wordt door Goei Eete gratis aan afnemer, leverancier en/of bewaarnemer verstrekt.

Artikel 4 Aanbiedingen, prijzen en procedure

1. Alle aanbiedingen en prijzen op de website zijn vrijblijvend en indicatief.
2. Bestellingen kunnen in dezelfde week worden afgehaald indien ze tijdig en correct worden ingegeven en betaald. De website geeft het uiterlijke bestelmoment aan. Na deze tijd binnengekomen bestellingen worden de week daarop uitgeleverd.
3. Met de schriftelijke bevestiging van de bestelling door Goei Eete aan afnemer wordt de overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen.
4. De prijzen zoals vermeld op de website zijn in Euro’s en inclusief BTW.
5. Goei Eete heeft het recht de prijzen en producten wekelijks aan te passen.
6. Bestelde producten worden door Goei Eete op het opgegeven afhaalpunt en dagdeel in een krat aan de afnemer ter beschikking gesteld. De krat dient op het afhaalpunt door afnemer achtergelaten te worden.

Artikel 5 Verkoopvoorbehoud

1. Indien bestelde producten naar de mening van Goei Eete niet voldoen aan de voorwaarden die ze aan die producten stelt, is Goei Eete gerechtigd die producten niet danwel een [naar het oordeel van Goei Eete] vergelijkbaar gelijkwaardig product te leveren aan afnemer.
2. Afnemer heeft in geval van vervanging geen recht op enige restitutie van de koopprijs. Indien het bestelde product niet wordt geleverd, betaalt Goei Eete de koopsom voor dat product aan afnemer.

Artikel 6 Betaling

1. Betaling dient op de rekening van Goei Eete te zijn bijgeschreven binnen 2 dagen nadat de bestelling door afnemer is geplaatst.
2. Alle betalingen geschieden door storting of overschrijving op een door Goei Eete aan te wijzen bankrekening.
3. Indien afnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn, waarbij Goei Eete per direct gerechtigd is haar verplichtingen, zoals bijvoorbeeld het bestellen van de producten bij de leverancier, op te schorten.
4. Is afnemer in verzuim of schiet hij op andere wijze tekort in het nakomen van een van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke voor zijn rekening.
5. Goei Eete behoudt zich het recht voor orders of overeenkomsten niet of niet langer uit te voeren, indien door afnemer vorige leveranties niet zijn betaald, of afnemer anderszins op enige wijze zijn verplichtingen tegenover de Goei Eete niet is nagekomen of niet nakoming dreigt.

Artikel 7 Levering en transport

1. Levering vindt plaats doordat Goei Eete de door afnemer bestelde producten in een, voor afnemer bestemde, doos of krat heeft geplaatst [traditio longa manu], waarbij alsdan de eigendom van de producten overgaat op afnemer. Deze doos of krat is individualiseerbaar doordat de gegevens van de afnemer en de bestelling aan de doos of krat zijn bevestigd.
2. Goei Eete zal na levering de doos/ krat met producten voor afnemer in bewaring nemen en als goed huisvader [laten] beheren tot het moment dat de doos/ krat met producten door afnemer wordt afgehaald bij het afhaalpunt.
3. Bij de levering gaat het risico van de betreffende producten met alles wat daaraan is verbonden over op afnemer.
4. Producten welke in eigendom toebehoren aan afnemer en zich ter zake van bewaring, transport dan wel enige andere vorm van dienstverlening in de bedrijfsruimte(n) van Goei Eete bevinden, worden slechts voor afnemer gehouden door Goei Eete, zulks voor rekening en risico van de afnemer.
5. Afnemer haalt de producten tijdens openingstijden af bij door Goei Eete aangewezen afhaalpunten.
6. Indien afnemer de bestelde en betaalde producten niet op de overeengekomen leveringsdatum afhaalt, worden de bestelde producten vernietigd dan wel aan de leverancier geretourneerd, zonder dat afnemer aanspraak kan maken op enige schadevergoeding dan wel restitutie van de koopsom.

Artikel 8 Verpakking/kratten/ statiegeld

1. Eenmalige verpakking wordt tegen kostprijs in rekening gebracht en wordt niet teruggenomen.
2. Alle kratten blijven eigendom van Goei Eete en dienen door afnemer op het afhaalpunt te worden achtergelaten.
3. Verpakkingen waarvoor statiegeld in rekening is gebracht, kan afnemer aan Goei Eete worden teruggebracht door het bij het afhalen van een nieuwe bestelling in zijn krat achter te laten, mits de NAW gegevens van afnemer op de verpakking aangebracht is en de verpakking niet beschadigd is.
4. Na ontvangst van deze geretourneerde verpakkingen, vergoedt Goei Eete de statiegeld bij de opvolgende bestelling door middel van verrekening.

Artikel 9 Retentierecht

1. Goei Eete is gerechtigd ten aanzien van de bestelde producten een retentierecht uit te oefenen indien afnemer enige schuld aan Goei Eete onbetaald heeft gelaten.
2. Goei Eete zal dit retentierecht maximaal 2 dagen uitoefenen. Indien de schuld door afnemer alsdan niet geheel is voldaan, zal Goei Eete de bestelde producten vernietigen danwel aan haar leverancier retourneren.
3. Eventueel kwaliteitsverlies van de producten komen voor rekening en risico van afnemer.

Artikel 10 Uitvoering van de overeenkomst

1. Goei Eete zal het vervoer, de verpakking en bewaring van de producten naar beste inzicht en als goed huisvader uitvoeren.
2. Goei Eete is tegenover afnemer en/of derden nimmer aansprakelijk voor schade welke geheel of gedeeltelijk, direct of indirect, het gevolg is van de kwaliteit (waaronder te rekenen – maar niet uitsluitend – eventuele besmettingen en ziektes) van het door de leverancier verstrekte producten.
3. Leverancier is aansprakelijk voor en vrijwaart Goei Eete van alle schade en/of aanspraken welke voortvloeien uit (besmettingen en ziektes in) door de leverancier aangeleverde producten.
4. Goei Eete kan bewaarnemer opdracht geven namens haar de producten van leverancier en/of afnemer te bewaren. Bewaarnemer zal alle maatregelen treffen en alle handelingen verrichten die noodzakelijk zijn voor de juiste uitvoering van haar taken. Bewaarnemer zal als goed huisvader haar werkzaamheden naar beste inzichten uitvoeren. Goei Eete kan bewaarnemer instructies geven voor de uitvoering van haar taken.
5. Goei Eete heeft het recht bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten, in welk geval deze algemene voorwaarden ook voor bedoelde derden van kracht zullen zijn.
6. Goei Eete heeft het recht de door de leverancier verstrekte producten te weigeren indien zij van mening is dat deze van onvoldoende kwaliteit zijn.
7. Leverancier en bewaarnemer vrijwaart Goei Eete voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke aan respectievelijk leverancier en bewaarnemer toerekenbaar is.

Artikel 11 Overmacht

1. Onder overmacht wordt verstaan: iedere omstandigheid vallende buiten de directe invloedsfeer van Goei Eete, waardoor nakoming van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden verlangd. Hierbij kan gedacht worden aan stakingen, brand, extreme weersomstandigheden of overheidsmaatregelen en ziekten en plagen enerzijds en aan gebreken in de aan Goei Eete toegeleverde producten anderzijds.
2. Indien tengevolge van overmacht de levering door Goei Eete niet kan worden uitgevoerd, dan moet de Goei Eete afnemer zo spoedig mogelijk schriftelijk omtrent de omstandigheden informeren.
3. In geval van overmacht zullen partijen overleggen over een wijziging van de koopovereenkomst of over het geheel of gedeeltelijk ontbinden van de koopovereenkomst.
4. Indien partijen het niet binnen 10 dagen na de schriftelijke mededeling van de bedoelde omstandigheden eens kunnen worden over wijziging of ontbinding, dan kan ieder van de partijen zich tot de rechter wenden.
5. Goei Eete is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door overmacht als bedoeld in voorgaand artikel over dit onderwerp.

Artikel 12 Garanties en klachten

1. Goei Eete waarborgt dat de producten, die op grond van de order geleverd moeten worden, voldoen aan de eisen die daaraan in het maatschappelijk verkeer worden gesteld.
2. Klachten met betrekking tot zichtbare gebreken, dienen uiterlijk binnen twee dagen na aflevering aan Goei Eete kenbaar worden gemaakt per e-mail op info@goeieete.nl.
3. Een klacht dient ten minste te bevatten:
a. Een goede omschrijving van het gebrek;
b. De aankoopwaarde van het product;
c. De gegevens van de afnemer;
4. Goei Eete zal binnen één week nadat de klacht per e-mail door haar is ontvangen een reactie sturen aan afnemer. Goei Eete zal, voor zover dat naar haar mening gerechtvaardigd is, een voorstel doen ter compensatie.
5. Klachten met betrekking tot een deel van het geleverde kunnen geen aanleiding zijn tot afkeuring door afnemer van de gehele levering.
6. Op afnemer rust de plicht de geleverde producten bij inontvangstneming te (doen) controleren en een geconstateerde afwijking zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 dagen nadat de producten zijn afgehaald, aan Goei Eete per e-mail te melden.
7. Het uiten van een klacht schort de betalingsverplichting van afnemer niet op, ongeacht de eventuele gegrondheid van een klacht.

Artikel 13 Beperking aansprakelijkheid

1. De vergoeding door Goei Eete van de eventueel door afnemer en/of derde geleden schade uit welke hoofde dan ook, zal niet hoger zijn dan de factuurwaarde van het geleverde.
2. De vergoeding door Goei Eete van de eventueel door derde geleden schade uit welke hoofde dan ook, zal niet hoger zijn dan € 1.000,-.

Artikel 14 Geheimhouding en privacy

1. Leverancier en bewaarnemer zijn verplicht alle informatie van Goei Eete en/of de afnemers, waarvan hij weet of redelijkerwijze moet weten dat deze een vertrouwelijk karakter heeft en/of dat kennisname daarvan door derden voor haar en/of haar zakenrelaties nadelig kan zijn, geheim te houden, tenzij op een der partijen een wettelijke- of beroepsplicht rust tot openbaarmaking of indien de ene partij de andere partij schriftelijk van de geheimhoudingsplicht heeft ontheven. Voornoemde verbintenis omvat tevens de verplichting voornoemde informatie op geen enkele wijze commercieel of anderszins te zullen gebruiken of exploiteren zonder de uitdrukkelijke toestemming van de afnemer.
2. Leverancier en bewaarnemer zullen hun verplichtingen op grond van deze bepaling opleggen aan door hen ingeschakelde derden en werknemers.
3. Niet geanonimiseerde informatie van een enkele afnemer wordt niet aan derden ter beschikking gesteld tenzij voor de juiste uitvoering van de doelstellingen van Goei Eete nodig is.

Artikel 15 Beëindiging

Onverminderd het recht om schadevergoeding te verlangen en onverminderd de overige rechten ingevolge deze algemene voorwaarden en/of de wet, heeft elke partij in de hieronder omschreven gevallen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang en zonder dat rechtelijke tussenkomst en/of ingebrekestelling zullen zijn vereist, middels een eenvoudige schriftelijke kennisgeving, te ontbinden of door opzegging te doen eindigen, zulks ter keuze van de beëindigende partij, indien:
a. aan de afnemer voorlopige of definitieve surseance van betaling is verleend;
b. de leverancier en/of bewaarnemer in staat van faillissement is verklaard;
c. de leverancier en/of bewaarnemer wordt geliquideerd
d. de leverancier en/of bewaarnemer onder curatele wordt gesteld;
e. (een gedeelte van) het vermogen van de leverancier en/of bewaarnemer onder bewind wordt gesteld;
f. de leverancier en/of bewaarnemer overlijdt, en/of
g. de leverancier en/of bewaarnemer toepassing van de wettelijke regeling van schuldsanering aanvraagt.

Artikel 16 Geschillenregeling

1. Op alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben is het Nederlandse recht van toepassing.
2. Alle geschillen met betrekking tot of voortvloeiend uit de tussen Goei Eete enerzijds en afnemer en/of leverancier en/of bewaarnemer anderzijds gesloten overeenkomst, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zullen uitsluitend kunnen worden beslist door de Nederlandse Rechter in het arrondissement Breda.

Versie november 2020